Členské spoločnosti je 150.- Sk/rok, členstvo v spoločnosti
garantuje zvýhodnené registračné poplatky na odborných
podujatiach organizovaných SSBMB alebo ČSBMB.
Taktiež umožňuje členom prihlásiť sa na niektoré
špeciálne podujatia ( napr. letné školy ) FEBS alebo IUBMB.


Názov: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu
biológiu
IČO: 00178845
Adresa sídla: Vlárska 3, 83306 Bratislava III - Vinohrady

Bankové spojenie:

Názov účtu: Slov. spol. pre bioc. a molek. biologiu

číslo účtu: 0011469664/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa Bratislava, Odborárske nám. 8

Ako variabilný symbol uveďte svoje poradové číslo v spoločnosti.
Poradové čísla členov získate z priloženého zoznamu členov:
prvé dvojčíslie je číslo organizácie,
druhé dvojčíslie je poradové číslo člena v organizacii,
tretie dvojčíslie je rok.

príklad:
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky - 38
02 Albert Breier
variabilný symbol: 38 02 05


> prihláška k stiahnutiu <
webmaster: andrej.opalek@savba.sk